<<لیست اشیاء پیدا شده >>

 

 

 

«شرايط»

الف ـ داشتن حداقل (۲۳) سال سن تمام

ب ـ داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهی نهضت سوادآموزی معادل آن برای افرادی که‌کمتر از (۵۰) سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از (۵۰) سال سن‌هستند.

پ ـ داشتن كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی‌.

ت ـ دارا بودن گواهینامه معتبر رانندگی اتومبیل که اجازه تردد با خودرو عمومي-تاكسي-را داشته باشد(ب1 و پايه سوم نباشد)

ث ـ داشتن تاهل‌.

ج ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌.

چ ـ نداشتن سو پیشینه‌.

ح ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقی‌.

خ ـ ارایه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی‌.

د ـ محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به رانندگی از طرف مراجع ذیصلاح‌.

ذ ـ التزام به رعایت شئون اسلامی‌.

ر ـ نداشتن شغل دیگر(استعلام از مراكز بيمه)

تبصره ـ در صورت فقدان هر یک از شرایط یاد شده اعتبار پروانه خاتمه می‌پذیرد.

«مدارك مورد نياز»

1- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي

2- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه همسر متقاضي

3- فتوكپي كارت ملي

4- فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

5- فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي

6- اصل و فتوكپي گواهينامه رانندگي معتبر

7- استعلام از ادارات بيمه،جهت نداشتن شغل ديگر

8- شش قطعه عكس3در4

9- معرفي نامه از آژانس(براي متقاضيان فعاليت در آژانس)

10- اصل و كپي آخرين فيش پرداخت عوارض شهرداري (براي متقاضيان وانت بارها)

11- واريز مبلغ هزينه كارت شهري

12- درصورت معرفي كمكي،حضور مالك الزامي مي باشد

13- كپي كارت سوخت

14- كپي شناسنامه خودرو

15- كپي كارت خودرو