وظایف سازمان

 * توسعه، تكميل و نوسازى ناوگان تاكسيرانى با برنامه ريزى لازم و انجام طرحهاى مطالعاتى و كارشناسى   براى كم يا زياد كردن آمار تاكسيهاى موجود
* بررسى و تعيين ميزان نرخ كرايه انواع تاكسيهاى شهرى کرمانشاه و اخذ مصوبات قانونى
* استفاده و بكارگيرى امكانات در جهت تأمين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاى قانونى.
* بكارگيرى هرگونه امكانات قانونى براى آسايش مسافران درون شهرى و سيستم تاكسيرانى.
* انجام سرمايه گذارى مجاز - اخذ وام - انجام عمليات بازرگانى و جلب همكارى ساير ارگانها در جهت تأمين و تجهيز سيستم تاكسيرانى.
* صدور ، لغو و تمديد پروانه‏ هاى تاكسيرانى و بهره بردارى و  تهيه آمارهاى لازم
.