ساختار تشکیلاتی سازمان

 اركان سازمان عبارتند از:
الف: شوراى سازمان كه تركيب آن 5 نفر و عبارتند از:
استاندار به عنوان رئيس شورا
شهردار کرمانشاه بعنوان دبير شورا
رئيس راهنمائى و رانندگى شهر کرمانشاه
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى کرمانشاه
يك نفر كارشناس با تجربه در امور شهر و شهرداريها و مسائل حمل و نقل عمومى به پيشنهاد شهردار و موافقت استاندار.
ب: هيأت مديره كه مركب از سه نفر عضو اصلى و يك نفر عضو على البدل مي باشد و عبارتند از:
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى کرمانشاه كه سمت رياست هيأت مديره را عهده دار مي ‏باشد.
دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل از بين افرادى كه علاوه بر داشتن مدرك علمى و تخصصى مربوطه داراى تجربيات كافى در مسائل حمل و نقل مسافر شهرى و امور مالى و فنى باشند با معرفى رئيس شورا براى مدت چهار سال توسط شورا انتخاب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براى دوره ‏هاى بعد بلامانع است.

ج: مديرعامل
مديرعامل سازمان از افراد ذي صلاحيت كه علاوه بر داشتن مدرك علمى در مسائل فنى و حمل و نقل شهرى و ترافيك داراى تخصص و تجربيات كافى باشد براى مدت 2 سال با حكم رئيس شورا منصوب مى‏گردد. انتخاب مجدد مديرعامل براى دوره‏ هاى بعد بلامانع مي ‏باشد.
د: حسابرس (بازرس)
شوراى سازمان يك شخص حقيقى و يا حقوقى را به عنوان حسابرس (بازرس) براى مدت يكسال انتخاب و از طريق استاندارى جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفى مي ‏نمايد
.