تشکیلات اداری سازمان

 تشکیلات اداری سازمان تاکسیرانی کرمانشاه به شرح زیر اداره می گردد:

مدير عامل
معاون
مسئول دفتر مديرعامل
مسئول
حراست

 روابط عمومی
مسئول امور مالى
متصدى درآمد(حسابدار)
كارشناس برنامه ريزى حمل و نقل
مرکز آمار و اطلاعات رايانه‏ اى
اپراتور
كارشناس مسئول امور بازرسى و كميته انضباطى
بازرسين واحد گشت
معاونت اجرایی
متصدى صدور پروانه‏ ها شامل: 1- امور تاکسیرانی  2- امور مسیریها  3- امور آژانسها 4-امور وانت بارها  
كارشناس (نقل و انتقالات، تبدیل به احسن(
واحد ثبت نام

واحد اشیا به جا مانده در تاکسی