موضوع و اهداف سازمان

 

1- تصدى و اجراى كليه طرح هاى مطالعاتى و اجرائى و عمرانى مربوط به تاكسيرانى و رفاه شهروندان در ارتباط با حوزه تاكسيرانى
2-تصميم‏ گيرى و تعيين تكليف نسبت به كليه امورى كه به هر نحو به تاكسيرانى ارتباط پيدا مي ‏كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات
3- تدوين و تصويب آيين نامه‏ ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هاى داخلى مورد نياز
4-اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسيداران
5- نظارت بر امور رفاهى، درمانى، تأمينى، فرهنگى، بازرگانى، خيريه و ورزشى كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيرانى اعم از تاكسيدار و تاكسيران
6- برنامه‌ريزى در امور اجرائى، كنترل، بازرسى امور
انضباطي و تشويقى و خدماتى