ارتباط با سازمان

  آدرس: کرمانشاه بلوار شهيد بهشتي چهارراه بسيج ساختمان اداراي سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

کد پستی : 6715663118

كد تلفن شهر: 083

تلفن گویا : 93-38214492    فاکس : 38214494

 واحد بازرسی و شکایات : 133-38246565

                                    پست الکترونیک : taxikermanshah@gmail.com