واحد بازرسی و شکایات

 واحد بازرسى و نظارت
به منظور بازرسى و نظارت بر اجراى هر چه بهتر قوانين و مقررات مربوط به سازمان و پيشگيرى از بروز هرگونه تخلف و رسيدگى به شكايات و نارضايتيهاى شهروندان و... واحد بازرسى بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه با حضور تعدادى پرسنل واجد شرايط تحت عنوان بازرسى تشكيل و اداره مى‏گردد. واحد بازرسى و نظارت با تشكيل اكيپ هاى بازرسى و با تقسيم بندى شهر به شش منطقه اصلى و بر اساس ميزان تردد و تراكم حمل و نقل خودرو در سطح شهر بر نحوه فعاليت انواع تاكسى کرمانشاه نظارت دارد.
بازرسين سازمان شامل:
1-رسمى: از نيروهاى رسمى سازمان تاكسيرانى مى‏باشند.
2-افتخارى: از نيروهاى رسمى و با تجربه و آشنا به مسائل ترافيكى و اجتماعى ساير ادارات و نهادهاى رسمى انتخاب و بر اساس شرح وظائف مشخص با سازمان همكارى مى‏نمايند.
انواع بازرسي
الف« بازرسى نوبه ‏اى: طبق زمانبندى مشخص و برنامه ريزى قبلى و براساس اولويت ها به صورت روزانه در اكيپ هاى مختلف انجام مى‏شود.
ب« بازرسى غير نوبه ‏اى: بر اساس گزارشات واصله از طريق تلفن، كتبى،حضورى پس از احراز صحت و سقم گزارش به فوريت پيگيرى و اقدام خواهد شد.
ج« بازرسى شبانه: طبق زمانبندى مشخص و برنامه ريزى قبلى براى كنترل ونظارت دقيق‏تر بر نحوه فعاليت انواع تاكسى خصوصاً شركتهاى حمل و نقل مسافر و آژانسهاى تاكسى تلفنى در ساعاتى از شب صورت مى‏گيرد.
تعريف اكيپ: هر اكيپ بازرسى متشكل از نماينده بازرسى به عنوان مسئول اكيپ، مأمور راهنمائى ورانندگى به عنوان عضو و يك نفر راننده »جمعاً سه نفر« در قالب يك اكيپ انجام وظيفه خواهند نمود.
اكيپ هاى ثابت: متشكل از نيروهاى رسمى سازمان مى‏باشند كه با خودروهاي واحد بازرسى روزانه طى سه نوبت بر اساس منطقه بندى شهر کرمانشاه برابر شرح وظائف در منطقه مربوطه انجام وظيفه مى‏نمايند.
انواع اكيپ اكيپهاى مشترك: متشكل از كليه اكيپهاى گشت مى‏باشد كه با تمركز و تجمع در مكان خاصى از شهر خصوصاً ميادين و مبادى ورودى و چهارراه هاى اصلى شهروظايف محوله را انجام خواهند داد
.

وظايف بازرسى و نظارت:
الف: بازرسى و نظارت 1- امور خطوط ويژه و تاكسيهاى گردشى:
ليست مشخصات و نحوه فعاليت خطوط ويژه در ادامه شرح داده شده است.
2-
آژانسهاى تاكسى سرويس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى:
با استفاده از روشهاى مختلف و استفاده از امكانات موجود بر نحوه فعاليت آژانسهاى تاكسى سرويس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى نظارت داشته كه نتيجه آن به صورت گزارش تنظيم و براى اقدامات بعدى در سيستم داخلى سازمان ارائه و از طريق دستگاههاى ذيربط نيز پيگيرى و اقدام مى‏گردد
.

اهم اقدامات در اين رابطه عبارت است از :
بازديد از محل احداث شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى و تهيه گزارش از آنها.
صدور كارت شناسائى براى مديران عامل شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى.
صدور برگ اخطاريه براى مديران آژانسهاى تاكسى سرويس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى براساس گزارشات تنظيمى.
صدور لوح تقدير براى مديران موفق شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى
ابلاغ بخشنامه‏ها و اطلاعيه‏هاى سازمان به آژانسهاى تاكسى سرويس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهري
پيگيرى در خصوص اجراء آراء هيأت انضباطى مربوط به آژانسهاى تاكسى سرويس و شركتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى
.

3- سرويس مدارس:
طبق برنامه ريزى قبلى مشخص و بر اساس تقسيم بندى منطقه‏اى شهر کرمانشاه اكيپهاى ثابت و مشترك نسبت به كنترل مجوز و نحوه سرويس دهى خودروهاى سرويس مدارس و رعايت تعداد ظرفيت از طرف آنها انجام وظيفه مى‏نمايند.
نظارت و بازرسى از فعاليت شركتهاى حمل و نقل دانش آموزى
هماهنگى و همكارى با مدارس در ارتباط با كنترل سرويس مدارس و رسيدگى به شكايات و نارضايتى‏هاى احتمالى دانش‏آموزان و اولياء آنها و مديران مدارس
ب: رسيدگى به شكايات:
شهروندان هرگونه شكايت خود را در فرم خاصى در واحد بازرسى و نظارت ثبت و يا با شماره تلفنهاى38246565-38228484 به واحد بازرسى و نظارت سازمان اعلام نموده كه پس از بررسى موضوع »در صورت لزوم با حضور شاكى«، وفق مقررات ، نتيجه در پرونده مربوطه درج مى‏گردد.
انواع شكايت 1- حضوري 2- تلفنى
ج: بازديد فنى انواع تاكسى:
بازديد فنى خودرو توسط يك نفر از پرسنل آشنا به امور فنى خودرو انجام و بر اساس مفاد فرم مربوطه گزارش لازم تنظيم و براى اقدامات بعدى به قسمتهاى مربوطه ارجاء مى‏گردد.
د: دبيرخانه هيأت انضباطى:
1-
كليه پرونده هايى كه از قسمتهاى مختلف جهت طرح در هيأت انضباطى ارسال مى‏گردد توسط دبيرخانه قبل از ارسال در جلسه هيأت، پرونده از نظر شكل تنظيم و اسناد و مدارك آن بررسى و پس از تكميل و رفع نواقص احتمالى و تهيه روكش خلاصه پرونده و اقدامات انجام شده زمان رسيدگى با هماهنگى ساير اعضاى هيأت انضباطى مشخص و اقدام مى‏گردد.
2-
پس از رسيدگى و صدور رأى هيأت انضباطى، دبيرخانه موظف است در اسرع وقت و در فرصت قانونى نسبت به ابلاغ رأى به سازمان ابلاغ و تا حصول نتيجه از طريق قسمتهاى ذيربط سازمان يا دوائر و نهادهاى مختلف مرتبط با پرونده پيگيرى و اقدام نمايد.
ه: امور ادارى و رايانه
انجام كليه مكاتبات ادارى اعم از درون يا برون سازمانى »تهيه گزارشات، انواع نامه‏ها و مكاتبات و...« و ثبت كليه »اخطاريه ‏ها، شكايات، آراء هيأت انضباطى، مدارك و لوازم جمع آورى شده، گزارشات اژانسها و شركتهاى حمل و نقل مسافر و...« در سيستم رايانه واحد بازرسى و نظارت را به عهده دارد
.