مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه:
تاکسيرانان مي توانند از برخي شعب بانک ملي پول خرد و اسکناس ريز دريافت کنند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه اعلام کرد: دفتر نظارت پولي بانک مرکزي با همکاري تعدادي از شعب بانک ملي، اقدام به توزيع گسترده و ارائه مسکوک نيکل و اسکناس ريز به تاکسيرانان نموده اند.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني، سجاد سليماني تأکيد کرد: تاکسيرانان محترم شهر کرمانشاه مي توانند به منظور تسهيل هرچه بيشتر انجام مبادلات خرد و پاسخگويي به تقاضاي مسکوک موردنياز شهروندان، به شعب مشخص شده بانک ملي مراجعه و پول خرد موردنياز خود را دريافت کنند.
وي شعب مرجع بانک ملي براي دريافت پول خرد و سکه را شامل شعب؛ فردوسي(ميدان فردوسي)،
کاشاني(ميدان آيت الله کاشاني)،
جهاد(ميدان جهاد)،
کرمانشاه(روبروي مسجد جامع)،
آزادي(ميدان آزادي)،
بهشتي(بلوار شهيدبهشتي)،
گلستان(چهارراه گلستان)،
ميدان مرکزي(ميدان مرکزي)،
شيرودي(بلوار شهيدشيرودي)،
طاقبستان(ابتداي بلوار مسکن) اعلام کرد. @taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 26/1/1397    ساعت ثبت : 9:5