مدير عامل سازمان تاکسيراني :
سختگيري در فعاليت تاکسيهاي آنلاين به منظور حفظ امنيت مسافران است

 

سجاد سليماني گفت: با توجه به اين مهم که آييننامه قانوني درزمينه نحوه فعاليت تاکسيهاي آنلاين بهصورت مدون تهيه نشده و از طرفي به دليل عدم نظارت مراجع ذيصلاح در اين حوزه، استفاده از اين نوع خدمات براي مسافرين و رانندگان با مشکلاتي مواجه شدهاند و به همين دليل سازمان تاکسيراني با فعاليت اينگونه تاکسيها در حال حاضر مخالف است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه با بيان اين مطلب که ماهيت تاکسيهاي آنلاين و اين نوع کسبوکار بهصورت وارداتي است و استارت اين کار در کشورهاي خارجي زده شد و بهتدريج به سراسر دنيا ازجمله ايران وارد شد، ابراز داشت: اولين شرکت ارائهدهنده تاکسيهاي آنلاين، اسنپ و سپس تپسي و پس از آنها چندين برنامه با اين ماهيت در سراسر کشور شروع بکار نمودند، اما با توجه به عدم وجود آئيننامه قانوني در اين زمينه و به دليل عدم نظارت مراجع ذيصلاح در اين حوزه استفاده از اين نوع خدمات براي مسافرين و رانندگان با مشکلاتي مواجه شد.
وي افزود: سازمان تاکسيراني کرمانشاه جهت جلوگيري از اين موضوع و به جهت قانونمند بودن فعاليت تاکسيهاي آنلاين، با استفاده از تجربيات شهرهاي مختلف اقدام به تدوين آئيننامهاي نمود که شرکتهاي متقاضي پس از طي مراحل مربوط به اخذ پروانه شرکت حملونقل درونشهري و تأييديههاي نرمافزار ارائه دادهشده از ساير مراجع ذيصلاح، در چارچوب قوانين و مقررات حوزه حملونقل هم خود شرکت و هم خودروهاي تحت پوشش اقدام به فعاليت تحت نظارت سازمان تاکسيراني مينمايند.
سجاد سليماني در رابطه با ماهيت کلي فعاليت تاکسيراني کرمانشاه، اعلام داشت: در اين ناوگان تعداد 9400 دستگاه تاکسي مشغول خدماترساني هستند که بهصورت ميانگين روزانه بيش از 800 هزار نفر سفر با تاکسي جابجا ميشوند که ازنظر نحوه خدماترساني به شهروندان گرامي به چهار گروه اصلي تاکسي گردشي تاکسي خطي، تاکسيتلفني يا بيسيم، تاکسي ويژه (پايانههاي مسافربري و فرودگاه) تقسيم ميشوند. مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه خاطرنشان ساخت: از مهمترين وظايف سازمان يکي توسعه، تکميل و نوسازي ناوگان تاکسيراني با برنامهريزي لازم و انجام طرحهاي مطالعاتي و کارشناسي براي کم کردن با زياد کردن آمار تاکسيهاي موجود در شهر کرمانشاه است و علاوه بر اين بررسي و تعيين ميزان نرخ انواع کرايه تاکسيهاي درونشهري و اخذ مصوبات قانوني و صدور، لغو و تمديد پروانههاي تاکسيراني و بهرهبرداري جزء مهمترين اولويتهاي سازمان به شمار ميرود  
تاریخ ثبت : 29/11/1396    ساعت ثبت : 7:58