برگزاري اولين جلسه آموزشي توجيهي پيمانکاران سرويس مدارس در سال تحصيلي 98/97

 

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري با اشاره به تاکيد دادستاني کرمانشاه مبني بر توجه به مسائل اخلاقي به عنوان يک ضرورت و نقش متوليان سرويس مدارس به عنوان محلي براي آموزش و انجام فعاليتهاي پرورشي و تربيتي، گفت: سرويس مدارس دغدغه هاي خانواده هاست و يک بحث جدي است که بايد به دقت دنبال شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، هدايت حيدري افزود: يکي از اقشاري که به صورت روزانه و مستمر با شهروندان و همچنين مسافران بيشترين ارتباط را به صورت مستقيم دارند رانندگان تاکسي هستند به نحوي که گفته ميشود تاکسيرانان ويترين فرهنگي هر شهري هستند از اين رو تأثير اولين برخورد هميشه در ذهن باقي خواهد ماند پس تلاش کنيم که اين تأثير مثبت باشد.
وي بر دقت در انتخاب رانندگان سرويس هاي مدارس تأکيد کرد و گفت: رانندگان سرويس مدارس معلمين غيررسمي هستند که مي توانند بر روي رفتار دانش آموزان تأثيري مثبت و يا منفي داشته باشند از اينرو بايد با دقت و وسواس انتخاب شوند تا چنانچه تأثيري از سوي آنها متوجه دانش آموزان مي شود، تأثير مثبت باشد نه تأثير منفي.
حيدري تصريح کرد: رانندگان بايد درقبال دانش آموزان احساس مسئوليت داشته باشند و در اين راه سعي کنند که پيامهاي مثبت فرهنگي و اجتماعي را در بين دانش آموزان انتقال دهند.
مديرپيشگيري از وقوع جرم دادگستري ادامه داد: در بحث سرويس مدارس دخترانه مسئوليت رانندگان بسيار سنگين تر است و متوليان سرويس مدارس بايد در زمينه انتخاب رانندگان حساسيت بيشتري داشته باشند و حتي المقدور تلاش کنند که از بانوان استفاده کنند.  
تاریخ ثبت : 6/6/1397    ساعت ثبت : 9:19