مدير عامل سازمان تاکسيراني :
دفاتر فعاليت تاکسي اينترنتي هاي غير مجاز در کرمانشاه پلمپ مي شود

 

* در شهر کرمانشاه فقط 4 شرکت تاکسي اينترنتي داراي مجوز هستند
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از پلمب دفاتر شرکتهاي تاکسي اينترنتي به دليل فعاليت غيرقانوني خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه در حال درحاضر 4 شرکت تاکسي اينترنتي با نامهاي "چيتکس"، "طپش آنلاين"، "اسپات" و "تاکسي وان" موفق به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان تاکسيراني شهرکرمانشاه شدهاند، تأکيد کرد: ديگر شرکتهاي اينترنتي که در اين زمينه در حال عضوگيري و فعاليت هستند، غيرقانوني بوده و حق پيگيري قانوني براي سازمان تاکسيراني با آنها محفوظ است.
وي با بيان اينکه با آغاز به کار فعاليت تاکسيهاي اينترنتي در سراسر کشور، موج فعاليت اين شرکتها به مناطق مختلف کشور از جمله شهر کرمانشاه نيز رسيده است افزود: ما در ساختار سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه دستورالعملهاي بومي مربوط به فعاليت اين گونه از شرکتها را تدوين کردهايم.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه تصريح کرد: هرگونه سوءاستفاده احتمالي و يا استفاده از رانندگان غيرمجاز و فاقد صلاحيت در شرکتهاي تاکسي اينترنتي غيرمجاز بر عهده همان شرکتها و يا افراد است.
سليماني خاطرنشان کرد: کليه رانندگان مورد استفاده در شرکتهاي تاکسي اينترنتي مجاز با تشکيل پرونده و طي مراحل قانوني احراز صلاحيت در سازمان تاکسيراني مي توانند فعاليت نمايند در غير اينصورت با رانندگان و شرکتهاي بدون مجوز برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.  
تاریخ ثبت : 26/4/1397    ساعت ثبت : 13:17