مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه تأکيد کرد: رانندگان متخلف تاکسي بايد در کلاسهاي آموزشي سازمان شرکت کنند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه تأکيد کرد: در راستاي صيانت از حقوق ديگر تاکسيرانان زحمت کش و شرافتمند ،رانندگان تاکسي که تخلف آنها محرز شود بايد در کلاسهاي آموزشي سازمان تاکسيراني شرکت بکنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با تأکيد بر اينکه سازمان تاکسيراني با معدود رانندگان متخلف برخورد جدي خواهد داشت و در صورت احزار تخلف آنها را جريمه خواهد کرد، افزود: در کنار جرائمي که کميته انضباطي براي رانندگان متخلف تعيين مي کند، حضور در کلاس هاي آموزشي نيز براي آنها اجباري است.
وي سرفصلهاي کلاسهاي آموزشي را شامل؛ کنترل خشم، روانشناسي ، فنون و مهارتهاي ارتباطات اجتماعي، مهارتهاي ارتباطات کلامي و غيرکلامي، قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي و آيين نامه سازمان تاکسيراني عنوان کرد. مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه يادآور شد: کلاسهاي آموزشي به صورت ماهيانه دو نوبت و به مدت 4 ساعت براي تاکسيهاي بدو ورود و همچنين تاکسي هاي ضمن خدمت برگزار خواهد شد.
سليماني تصريح کرد: شرط تمديديا صدور کارت شهري داشتن گواهي نامه شرکت در اين جلسات مي باشد.
مدير عامل سازمان تاکسيراني با بيان اينکه مهمترين مسله براي اين سازمان قانون مداري است ، از مسافران خواست چنانچه تخلفي مشاهده کرده و شکايتي از راننده تاکسي داشته باشند، شکايت خود را با ارائه کد تاکسي به اطلاع بازرسان سازمان تاکسيراني برسانند و يا به واحد شکايت و بازرسي سازمان تاکسيراني واقع در چهارراه پارک معلم ساختمان درآمد و نوسازي شهرداري، واحد شکايات سازمان با شماره تلفنهاي 38246565و 38211948 گزارش بدهند.  
تاریخ ثبت : 6/5/1397    ساعت ثبت : 9:51