بازديد مدير عامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه از روند خدمات رساني در پايانه مسافربري شهيد کاوياني

 

غلامرضا شهباز? مد?رعامل سازمان حمل و نقل مسافر شهرکرمانشاه به همراه معاون?ن سازمان با هدف بازد?د از فعال?تها و روند خدمات رسان? در پا?انه مسافر بر? شه?د کاو?ان? از نزد?ک در جر?ان آخر?ن اقدامات انجام شده قرار گرفت.
به گزارش روابط عموم? سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه ، دکترغلامرضا شهباز? با ب?ان ا?نکه پا?انه ها? مسافربر? و?تر?ن تمام نما? هر شهر? است.گفت: ترم?نال شه?د کاو?ان? به علت گستردگ? وسعت محوطه و همچن?ن تراکم فراوان خودروها? سوار? و اتوبوس مهمتر?ن پا?انه شهر کرمانشاه محسوب م?شود که با توجه به استهلاک بخش? از ز?ر ساخت ها با?د مورد توجه و?ژه قرار گرفته شود.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 2/10/1399    ساعت ثبت : 8:50