اولين جلسه مشترك سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه و مديران شركت هاي خصوصي حمل و نقل درون شهري تحت پوشش سازمان تشكيل گرديد.

 

اولين جلسه مشترك سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه و مديران شركت هاي خصوصي حمل و نقل درون شهري تحت پوشش سازمان راس ساعت 18 بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 21/4/88 با حضور مدير عامل سازمان تاكسيراني و كارشناسان سازمان در محل ساختمان اداري تشكيل گرديد. در ابتداي اين جلسه مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه ضمن عرض خيرمقدم به مدعوين بياناتي در خصوص فعال تر شدن شركتها ، حسب وظايف قانوني خود مورد تاكيدقرار داد و گفت: هدف از تشكيل اين گونه جلسات ، بررسي مشكلات و ارائه راه حل است.پس از آن تعدادي از مديران شركتهاي خصوصي حمل و نقل درون شهري شهر كرمانشاه مشكلات و ديدگاههاي خود را در ارتباط با ارائه خدمات برتر به مسافران بيان داشتند و در نهايت مقرر شد جلسات مشترك تا رسيدن به هدف به طور مستمر ادامه داشته و تصميماتي در زمينه ارائه مكتوب ديدگاهها و مسايل مشترك اتخاذ گرديد. همچنين مقرر شد موضوعاتي از قبيل تعيين خطوط ايستگاهها ، نصب تابلوهاي مبدا و مقصد و موارد مشابه توسط شركتها تهيه و در جلسه بعدي مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:20