طي حكمي ازسوي استاندارمحترم كرمانشاه و رياست شوراي سازمان،جناب آقاي يلوه بعنوان مديرعامل جديد سازمان تاكسيراني كرمانشاه منصوب شد.

 

جلسه معارفه ايشان روز شنبه 30 خرداد 88 باحضور معاون اداري-مالي شهرداري كرمانشاه ،رياست محترم هيئت مديره سازمان و رياست محترم حراست شهرداري كرمانشاه در محل ساختمان اداري سازمان برگزار گرديد و جناب آقاي غلامرضا يلوه بعنوان مديرعامل جديد سازمان تاكسيراني كرمانشاه معرفي و از خدمات جناب آقاي حسين جعفري مديرعامل قبلي تقدير بعمل آمد و به رسم يادبود هدايايي به ايشان تقديم گرديد.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:19