تبديل به احسن 164 دستگاه از خودروهاي تاكسي فرسوده

 

توسط سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با همكاري و مساعدت دستگاههاي ذيربط از ابتداي سال 88 تا كنون 164 دستگاه از تاكسيهاي فرسوده نوسازي شده اند.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:21