فعالسازي خطوط تاكسيراني در قالب پروژه هاي تعريف شده جهت جلب همكاري تاكسيرانان و فعال شدن شركتهاي حمل و نقل درون شهري

 

اين طرح در جهت ساماندهي و خدمات رساني مطلوبتر به شهروندان و مسافرين و همچنين بالا بردن سطح معيشتي و درآمد رانندگان تاكسي و فعال تر شدن شركتهاي حمل و نقل درون شهري به اجرا در آمده و در مرحله اول آن كنترل و ارائه خدمات به خودروهاي مسيري ترمينال هاي شهيد كاوياني،راه كربلا و ميدان آزادي با عقد قراردادي به شركتهاي حمل و نقل واجد شرايط واگذار مي شود. لذا مديران محترم شركتهاي طرف قرارداد سازمان در صورت تمايل مي توانند حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري پس از تاريخ انتشار اطلاعيه با ارائه پيشنهاد خود در پاكت در بسته به دبيرخانه سازمان تحويل نموده و رسيد دريافت دارند. ضمنا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به معاونت حمل و نقل ترافيك سازمان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 62-4216660 تماس حاصل نمايند.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:24