عملكرد خودروهاي امدا تاكسي رايگان از تاريخ 25/9/88 لغايت 19/10/88

 

توسط امداد تاكسي رايگان سازمان تاكسيراني كرمانشاه تعداد 50 مورد خدمات رساني به تاكسيها و مسيريها از شهركهاي شمالي يه تعميرگاههاي مختلف در سطح شهر بعلت نقص فني خودرو انجام گرديده و همچنين در بخش جنوبي شهر نيز تعداد 78 مورد خدمات رساني صورت گرفته است كه جمعا به تعداد 128 مورد مي باشد.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:24