رانندگان تاكسي شهر كرمانشاه سهام عدالت دريافت مي كنند

 

با پيگيريهاي سازمان تاكسيراني كرمانشاه و مساعدت سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به زودي به رانندگان فعال واجد شرايط در ناوگان تاكسيراني شهر كرمانشاه سهام عدالت واگذار ميگردد.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:24