فرهنگ سازي و آموزش از طريق ساخت و پخش تيزرهاي تلويزيوني

 

سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه در راستاي اطلاع رساني به شهروندان شريف كرمانشاهي اقدام به تهيه و پخش تيزرهاي تلويزيوني در شبكه استاني صدا و سيما نموده است. اين تيزر هرشب بطور مستمر و در فواصل مختلف از اين شبكه پخش مي شود.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:25