صدور کارت شناسايي براي رانندگان تاکسي ، مسيري خطي و آژانس جهت نصب در معرض ديد مسافرين

 

سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه در راستاي اجراي مصوبه آئين نامه اجرائي اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور اقدام به صدور کارت شناسايي براي رانندگان تحت پوشش خود نموده و اين کارتها جهت نصب در معرض ديد مسافرين در نظر گرفته شده و راننده موظف است در هنگام فعاليت و جابجائي مسافر ، کارت را جلوي داشبورد خودرو قرار داده كه در معرض ديد مسافران محترم باشد . اين کارتها پس از صدور به ضميمه پروانه تاکسيراني راننده توسط اداره پست به درب منزل راننده ارسال ميگردد .  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:22