خدمات رساني رايگان ناوگان اتوبوسراني سازمان مديريت حمل و نقل مسافر کرمانشاه به شرکت کنندگان در مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس

 

 
تاریخ ثبت : 8/2/1401    ساعت ثبت : 11:29