صدور مرخصي براي رانندگان به تعداد 27093 مورد

 

سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه از ابتداي سال 88 تا كنون براي خودروهاي تحت پوشش خود 27093 مورد مرخصي صادر و در دفترچه هاي رانندگان ثبت كرده است.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:22