ابطال بيش از 700 كارت سوخت خودروهاي غير فعال آژانس

 

سازمان تاكسيراني كرمانشاه پس از بررسيهاي بعمل آمده از آژانسهاي تاكسي تلفني تحت پوشش خود و شناسايي خودروهاي غيرفعال در آنها، اقدام به ابطال كارت سوخت اين خودروها به تعداد 763 مورد نموده است.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:23