دوگانه سوز نمودن خودروهاي تحت پوشش بصورت كارگاهي به تعداد 490دستگاه

 

از ابتداي سال 88 تا كنون 990 دستگاه از خودروهاي تحت پوشش سازمان جهت دوگانه سوز شدن به كارگاههاي مجاز معرفي شده كه از اين تعداد 490 دستگاه دوگانه سوز شده اند. 
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:23