توزيع بليط هاي نيم بها مجموعه استخر بزرگ زرين در بين رانندگان

 

سازمان تاكسيراني كرمانشاه در سال 88 بيش از 30 هزار بليط نيم بها بزرگترين استخر در غرب كشور را جهت استفاده از امكانات تفريحي-ورزشي اين مجموعه ي بزرگ در ميان رانندگان تحت پوشش خود توزيع كرده است. در سال 89 نيز در نظر است تعداد 100 هزار بليط ديگر نيز جهت رفاه حال رانندگان در ميان آنان توزيع گردد.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:27