با پيشنهاد و پيگيري سازمان تاكسيراني و مساعدت استاندار محترم بر اساس مصوبه شوراي هماهنگي ترافيك استان كليه دستگاههاي اداري و سازمان آموزش و پرورش مي بايست سرويس هاي پرسنل خود را از طريق سازمان تاكسيراني انتخاب نمايند

 

بر اساس اين مصوبه كليه دستگاههاي اداري و سازمان آموزش و پرورش مي بايست سرويس هاي ادراري پرسنل خود را از طريق سازمانهاي تاكسيراني و اتوبوسراني و با اخذ قرارداد با شركت هاي مجاز حمل و نقل درون شهري تحت پوشش اين سازمان ها انتخاب نمايند. سازمانهاي مذكور نيز موظف شدند نظارت كاملي بر كنترل نرخ قراردادها و موارد انضباطي و ... داشته باشند. بديهي اس مطابق اين مصوبه اخذ قرارداد سرويس اياب و ذهاب پرسنل با خودروي شخصي مجاز نمي باشد. 
تاریخ ثبت : 8/3/1389    ساعت ثبت : 14:21