برگزاري آزمون شهرشناسي هر هفته به تعداد 60نفر در محل سازمان تاكسيراني

 

برگزاري آزمون شهرشناسي باتوجه به جابجايي مكان ادارات وافزايش روزانه مراکز درماني،دانشگاهي ،علمي ويا تفريحي و...درسطح شهر كرمانشاه ،سازمان نسبت به برگزاري كلاس آموزشي توجيهي وآزمون شهرشناسي به صورت هفتگي ومستمربه تعداد60نفر درهفته اقدام مي نمايد .  
تاریخ ثبت : 29/8/1389    ساعت ثبت : 9:42