توسط سازمان تاكسيراني كرمانشاه تعداد 8061 وانت بار در طرح ساماندهي وانت بارهاي درون شهري ثبت نام شدند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني در راستاي اجراي طرح ساماندهي وانت بارهاي درون شهري، اين سازمان پس از اطلاع رساني از طريق صداوسيما،جرايد و سايت سازمان در يك فرايند سه مرحله اي از تاريخ 1/6/89لغايت 10/8/89نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده براي تعداد 8061 خودرو وانت اقدام نمود
مرحله اول :جمع آوري پرونده ها در محل اداره اجرائيات شهرداري(واحد گشت و بازرسي سازمان) صورت گرفت
مرحله دوم :پرونده ها به سازمان منتقل ونسبت به مرتب سازي وبررسي پرونده هاي ناقص اقدامات لازم انجام شد
مرحله سوم:پرونده هاي مرتب شده وآماده ثبت، در سايت اينترنتي مربوطه ثبت گرديدند  
تاریخ ثبت : 23/8/1389    ساعت ثبت : 13:25