تمديد مهلت ثبت نام از وانت بارهاي درون شهري

 

ا باطلاع کليه مالکين وانت بارهاي پلاک شخصي که در شهرکرمانشاه فعاليت دارند ميرساند از تاريخ 2/11/89لغايت 16/11/89مهلت دارند در ساعت اداري جهت ثبت نام به ساختمان اداري سازمان تاکسيراني واقع درخيابان فرهنگيان فاز 2مراجعه نمايند بديهي است مهلت ياد شده تحت هيچ عنوان تمديد نخواهد شد  
تاریخ ثبت : 30/10/1389    ساعت ثبت : 10:44