سردار رويانيان : ازافزايش كنترل ونظارت مردمي بر ناوگان تاكسيراني خبر داد

 

افزايش كنترل و نظارت مردمي بر روي ناوگان تاكسي راني رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: هنوز ميزان و قيمت سهميه بنزين دي ماه، مشخص نشده است. سردار رويانيان خبر داد: سردار محمد رويانيان در حاشيه همايش تبيين قانون هدفمندي يارانه در زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه براي قيمت همه حامل‌هاي انرژي چند گزينه انتخاب شده است، افزود: اميدواريم تصميمات دولت در اين زمينه منجر به انتخاب بهترين گزينه شود. سردار رويانيان خبر داد: سردار رويانيان با بيان اينكه با هماهنگي صورت گرفته در حدود 280 هزار مسير براي تعرفه بار شناسايي شده است، يادآور شد: اين اقدام در آينده نزديك به نرم افزار تبديل خواهد شد تا در طول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مسير به مسير با رانندگان همراه باشيم. سردار رويانيان خبر داد:سردار رويانيان خبر داد: وي از افزايش كنترل و نظارت مردمي بر روي ناوگان تاكسي راني خبر داد و اظهار كرد: اين مهم از طريق شهرداري‌ها و خط تلفن‌هاي ويژه انجام خواهد گرفت و مردم بيشتر بر عملكرد اين ناوگان نظارت خواهند داشت. همچنين وزارت كشور قرار است يك طرح نظارتي فراگير مردمي در زمينه نحوه عملكرد حمل و نقل عمومي به ويژه در حوزه طراحي كند. سردار رويانيان خبر داد: سردار رويانيان خبر داد: افزايش كنترل و نظارت مردمي بر روي ناوگان تاكسي راني رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: هنوز ميزان و قيمت سهميه بنزين دي ماه، مشخص نشده است. سردار محمد رويانيان در حاشيه همايش تبيين قانون هدفمندي يارانه در زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه براي قيمت همه حامل‌هاي انرژي چند گزينه انتخاب شده است، افزود: اميدواريم تصميمات دولت در اين زمينه منجر به انتخاب بهترين گزينه شود. سردار رويانيان خبر داد: سردار رويانيان با بيان اينكه با هماهنگي صورت گرفته در حدود 280 هزار مسير براي تعرفه بار شناسايي شده است، يادآور شد: اين اقدام در آينده نزديك به نرم افزار تبديل خواهد شد تا در طول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مسير به مسير با رانندگان همراه باشيم. سردار رويانيان خبر داد: وي از افزايش كنترل و نظارت مردمي بر روي ناوگان تاكسي راني خبر داد و اظهار كرد: اين مهم از طريق شهرداري‌ها و خط تلفن‌هاي ويژه انجام خواهد گرفت و مردم بيشتر بر عملكرد اين ناوگان نظارت خواهند داشت. همچنين وزارت كشور قرار است يك طرح نظارتي فراگير مردمي در زمينه نحوه عملكرد حمل و نقل عمومي به ويژه در حوزه طراحي كند. سردار رويانيان خبر داد: افزايش كنترل و نظارت مردمي بر روي ناوگان تاكسي راني رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: هنوز ميزان و قيمت سهميه بنزين دي ماه، مشخص نشده است. سردار رويانيان خبر داد: سردار محمد رويانيان در حاشيه همايش تبيين قانون هدفمندي يارانه در زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه براي قيمت همه حامل‌هاي انرژي چند گزينه انتخاب شده است، افزود: اميدواريم تصميمات دولت در اين زمينه منجر به انتخاب بهترين گزينه شود. سردار رويانيان خبر داد: سردار رويانيان با بيان اينكه با هماهنگي صورت گرفته در حدود 280 هزار مسير براي تعرفه بار شناسايي شده است، يادآور شد: اين اقدام در آينده نزديك به نرم افزار تبديل خواهد شد تا در طول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مسير به مسير با رانندگان همراه باشيم. سردار رويانيان خبر داد: وي از افزايش كنترل و نظارت مردمي بر روي ناوگان تاكسي راني خبر داد و اظهار كرد: اين مهم از طريق شهرداري‌ها و خط تلفن‌هاي ويژه انجام خواهد گرفت و مردم بيشتر بر عملكرد اين ناوگان نظارت خواهند داشت. همچنين وزارت كشور قرار است يك طرح نظارتي فراگير مردمي در زمينه نحوه عملكرد حمل و نقل عمومي به ويژه در حوزه طراحي كند.  
تاریخ ثبت : 23/9/1389    ساعت ثبت : 14:4