قابل توجه رانندگان محترم وانت بارها

 

به اطلاع آندسته از رانندگان وانت بار كه از طريق سازمان تاكسيراني در طرح ساماندهي ناوگان بار درون شهري ثبت نام شده اند مي رساند ازتاريخ 29/1/90 مي توانند با در دست داشتن مدارك به شرح ذيل به امور وانت بارهاي سازمان تاكسيراني واقع در فرهنگيان فاز 2 بلوار شهيد آويني -كوي كوثر يك ، جهت صدور كارت شهري ومعرفي به اداره تامين اجتماعي مراجعه نمايند 1-كپي سند
2-كپي كارت خودرو
3-كپي شناسنامه خودرو
4-كپي كارت پايان خدمت
5-كپي گواهينامه (ب2)
6-كپي شناسنامه خود وهمسر صفحه 1و2و3
7-كپي كارت ملي
8-عكس 4*3 (6قطعه )
9-پوشه سفيد و گيره
10-فيش واريزي 535000ريال
11-شماره حساب سازمان تاكسيراني (بانك ملي 0107398233000
12-داشتن 23 سال تمام
 
تاریخ ثبت : 30/1/1390    ساعت ثبت : 12:42