بازديد مدير عامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور از غرفه سازمان تاکسيراني کرمانشاه در نخستين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداريهاي سراسر کشور

 

بازديد مدير عامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور از غرفه سازمان تاکسيراني کرمانشاه در نخستين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداريهاي سراسر کشور مدير عامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور از غرفه سازمان تاکسيراني کرمانشاه در نخستين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداريهاي سراسر کشور بازديد بعمل آورد. مهندس هاشمي در اين بازديد ضمن تقدير از سازمان تاکسيراني کرمانشاه با مديرعامل سازمان در خصوص مباخث مختلف تاکسي و تاکسيراني به بحث و تبادل نظر پرداخت.  
تاریخ ثبت : 9/12/1389    ساعت ثبت : 7:55