پيام تبريك سال نو و تقدير استاندار کرمانشاه از رانندگان تاکسي ناوگان بزرگ تاکسيراني کرمانشاه

 

استاندار محترم كرمانشاه در جلسه شوراي سازمان تاكسيراني :من از كليه رانندگان عزيز و زحمتكش تاكسي قدرداني نموده و پيشاپيش ضمن تبريك سال نو ،آرزوي سالي خوب و خوش را براي آنها دارم 
تاریخ ثبت : 29/12/1389    ساعت ثبت : 11:7