اهم اقدامات سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه در سال 1389

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه در سال 1389سال همت مضاعف و كار مضاعف اين شعار رهبر فرزانه را سرمنشع فعاليتهاي خود قرار داده و با استعانت از خدواند متعال و همدلي و همراهي رانندگان زحمتكش تاكسي در زمينه خدمات رساني وخدما تدهي به همشهريان و تاكسيرانان اقدامات مشروحه ذيل را انجام داده است
1- صدور پروانه تاكسيراني براي تاكسيهاي گردشي ، خطي و آژانسها تاكسي تلفني تحت پوشش سازمان تاكسيراني به تعداد 4327 مورد
2- تاكسيهاي نوسازي ( تبديلي )شده به تعداد 425 دستگاه
3- صدور مرخصي اينترني براي كليه تاكسيها به تعداد 66760 برگ مرخصي
4- بررسي و حل شكايات مردمي رسيده به سازمان تاكسيراني به تعداد 1895 مورد
5- بررسي وحل شكايات و نامه هاي رسيده از بانكها و مراجع قضائي به سامان به تعداد 517 مورد
6- مدارك اخذ شده تاكسيهاي متخلف توسط بازرسين سازمان به تعداد 13114 مورد
7- توقيف تاكسيهاي متخلف در پاركينگ به تعداد 1040 دستگاه
8- آموزش رانندگان جديد الورود به ناوگان تاكسيراني به تعداد 2554 نفر
9- تعهدات اخذ شده از رانندگان متخلف به تعداد 4181 مورد
10- همكاري وگشت مشترك با سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص نظارت بر نرخ كرايه ها به تعداد 127 مورد
11- دوگانه سوز شدن تاكسيها به تعداد 361 دستگاه
12- ساماندهي وانت بارها به تعداد 8587 دستگاه
13- شركت مدير عامل سازمان در جلسات وملاقات هاي مردمي به تعداد 2541 مورد
14- جمع آوري و ارسال اطلاعات خودروهاي تحت پوشش سازمان به ستاد مديريت سوخت به تعداد 6731 دستگاه
جمع كل نفر ساعت كار انجام شده 81979  
تاریخ ثبت : 20/1/1390    ساعت ثبت : 12:17