ثبت نام از وانت بارهاي درون شهري در طرح ساماندهي وانت بارها از 15/5/90به مدت يك هفته تمديد شد

 

به اطلاع آندسته از رانندگان وانت بار كه از طريق سازمان تاكسيراني در طرح ساماندهي ناوگان بار درون شهري ثبت نام نشده اند مي رساند ازتاريخ 15/5/90 به مدت يك هفته مي توانند با در دست داشتن مدارك به شرح ذيل به امور وانت بارهاي سازمان تاكسيراني واقع در فرهنگيان فاز 2 بلوار شهيد آويني -كوي كوثر يك ، جهت ثبت نام مراجعه نمايند.
1-كپي سند
2-كپي كارت خودرو
3-كپي شناسنامه خودرو
4-كپي كارت پايان خدمت
5-كپي گواهينامه (ب2)
6-كپي شناسنامه خود وهمسر صفحه 1و2و3
7-كپي كارت ملي
8-عكس 4*3 (6قطعه )
9-پوشه سفيد و گيره
10-داشتن 23 سال تمام
 
تاریخ ثبت : 15/5/1390    ساعت ثبت : 14:10