در سال 1389تعداد 320فقره اشيا به جامانده تحويل سازمان تاكسيراني شد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني ،در سال 1389توسط رانندگان تاكسي مومن و امانتدار حمل ونقل درون شهري كرمانشاه تعداد 320فقره وسيله به جا مانده در درون تاكسيها به سازمان تاكسيراني تحويل داده شد و در سايت سازمان ثبت گرديد تا همشهريان عزيز بتوانند بدون صرف زمان و هزينه با مراجعه به سايت از وسيله گمشده خود اطلاع پيدا كنند و سازمان تاكسيراني پس از احراز مالكيت و شناسائي مالك طي مراحل قانوني اشيا به جامانده را به صاحبان عودت داده است ودر اين زمينه از رانندگان تاكسي، كه اشيا گمشده را تحويل سازمان مي دهند تقدير و تجليل به عمل آمد  
تاریخ ثبت : 20/2/1390    ساعت ثبت : 11:56