سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر كرمانشاه ، از نوسازي 160 دستگاه تاكسي در نيمه اول سال 90 خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني كرمانشاه افشين لرزنگنه اعلام داشت ، از اين تعداد تاكسي 40دستگاه مربوط به خودروهاي مسيري كه در طرح ساماندهي ثبت نام شده بودند است و مابقي تعداد120 دستگاه نيز مربوط به تبديل به احسن تاكسي‌هاي فرسوده بوده كه با اين اقدام بخش قابل توجهي از تاكسي‌هاي فرسوده شهر كرمانشاه نوسازي و تبديل به احسن شده است.
وي يادآور شد با اتخاذ اين سياست‌ها ناوگان تاكسيراني به طور محسوس جوان خواهد شد بطوريكه سن ناوگان تاكسي سازمان به 5.9 رسيده است و كيفيت خدمات‌دهي به شهروندان نيز ارتقا داشته است.
لرزنگنه اضافه كرد، طرح نوسازي ناوگان در سال 90 نيز ادامه خواهد داشت و بر اساس سياست‌هاي دولت و پشتيباني‌هاي به عمل آمده ساير تاكسي‌هاي فرسوده نيز نوسازي شده و كيفيت خدمات ناوگان افزايش مي‌يابد.  
تاریخ ثبت : 8/8/1390    ساعت ثبت : 10:10