رسيدگي به 1895 فقره شكايت رسيده به سازمان در سال89

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني در سال 1389 تعداد 1895 فقره شكايات مردمي ، ارگانهاي دولتي و مراجع قضائي به سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه ارجاع گرديده كه اين تعداد 517مورد آن مربوط به بانكها و مراجع قضائي بوده مبني بر عدم پرداخت اقساط وام تاكسي و يا شكوائيه هاي خصوصي بوده كه جهت رفع نيازرانندگان اينگونه موارد به ارگانهاي درخواست كننده معرفي گرديده اندكه پس از بررسي وپيگري لازم و جلب رضايت پرونده آنها مختومه گرديده است.
تعداد 498 مورد آن شكايت تلفني ويا از طريق پيامك بوده كه شاكيان درخواست تذكر و ارشاد راننده مورد نظر را داشته اند كه در اين موارد با اخذ تعهد و تذكر لازم پرونده آنها نيز مختومه گرديده است.
برپايه اين گزارش تعداد 880مورد شكايت مردمي مبني بر در يافت اضافه بهاء بوده كه پس از بررسي و محرز شدن تخلف برابر مقررات و آئين نامه سازمان به اداره تعزيرات حكومتي معرفي گرديه اند تا نسبت به سير مراحل قانوني اقدام شود .
1-شكايت رسيدگي شده از طريق تلفن و پيامك به تعداد 498 مورد
2- شكايت رسيدگي شده مردمي به تعداد 880 مورد
3-شكايت رسيدگي شده بانكها از رانندگان بدهكار وام تاكسي به تعداد 336 مورد
4- شكايت رسيدگي شده مراجع قضائي به تعداد 151 مورد
5- شكايت رسيدگي شده شوراههاي حل اختلاف 30 مورد
 
تاریخ ثبت : 4/3/1390    ساعت ثبت : 8:59