اهم اقدامات سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه در سال 1390

 

به گزارش روابط عمومي، سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه در سال 1390سال جهاد اقتصادي اين شعار رهبر فرزانه را سرمنشع فعاليتهاي خود قرار داده و با استعانت از خدواند متعال و همدلي و همراهي رانندگان زحمتكش تاكسي در زمينه خدمات رساني وخدما تدهي به همشهريان و تاكسيرانان اقدامات مشروحه ذيل را انجام داده است
1- صدور پروانه تاكسيراني براي تاكسيهاي گردشي ، خطي و آژانسها تاكسي تلفني تحت پوشش سازمان تاكسيراني به تعداد 4520 مورد
2- تاكسيهاي نوسازي ( تبديلي )شده به تعداد 512 دستگاه
3- صدور مرخصي اينترني براي كليه تاكسيها به تعداد 65640 برگ مرخصي
4- بررسي و حل شكايات مردمي رسيده به سازمان تاكسيراني به تعداد 760 مورد
5- بررسي وحل شكايات و نامه هاي رسيده از بانكها و مراجع قضائي به سازمان به تعداد 640 مورد
6- مدارك اخذ شده تاكسيهاي متخلف توسط بازرسين سازمان به تعداد 13140 مورد
7- توقيف تاكسيهاي متخلف در پاركينگ به تعداد 460 دستگاه
8- آموزش رانندگان جديد الورود به ناوگان تاكسيراني به تعداد 1640 نفر
9- تعهدات اخذ شده از رانندگان متخلف به تعداد 2620 مورد
10- همكاري وگشت مشترك با سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص نظارت بر نرخ كرايه ها به تعداد 243 مورد
11- ساماندهي وانت بارها به تعداد 9632 دستگاه
12- شركت مدير عامل سازمان در جلسات وملاقات هاي مردمي به تعداد 1965 مورد
13- برگزاري چهار همايش آموزشي توجيهي ويژه رانندگان تاكسي در خصوص آموزش ترافيكي و شهروندي با حضور بيش از 2250راننده
14-برگزاري جشن در دهه مبارك فجر ويژه رانندگان تاكسي با خانواده با حضور بيش از 1200نفر
جمع كل نفر ساعت كار انجام شده 39485
 
تاریخ ثبت : 9/2/1391    ساعت ثبت : 9:2