كسب مقام اول تيم شطرنج سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه در مسابقات شطرنج گراميداشت هفته كارگر

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني مسابقات شطرنج گراميدشت هفته كارگر با شرکت 7 تيم و انجام 10 مسابقه با حضور تيم هاي سازمان تاكسيراني ، صنايع سيمان غرب ، نيروگاه بيستون الف ،نيروگاه بيستون ب ،شركت پويا غرب ،استانداري و شهرداري كرمانشاه به صورت دوره اي برگزار گرديد كه در پايان تيم سازمان تاكسيراني مقام اول، سيمان غرب مقام دوم و شركت پويا غرب مقام سوم را از آن خود کردند .
گفتني است اعضاي تيم سه نفره ي تاكسيرانان سازمان تاكسيراني آقايان سعيد پوينده ، مصطفي جعفري وفا و رضائي بودند كه طي مراسمي با حضور مديرعامل سازمان با اهدا جوايزي به آنها تقدير و تشكر بعمل آمد.  
تاریخ ثبت : 9/3/1391    ساعت ثبت : 12:20