قابل توجه مالكين محترم انواع خودروهاي عمومي تحت پوشش سازمان تاكسيراني كرمانشاه

 

به استناد ماده 26 دفترچه عوارض شهرداري كرمانشاه عوارض بر وسايل نقليه عمومي ازجمله تاكسي –وانت بار –آژانسهاي تاكسي تلفني محل وصول( عوارض ،نقل وانتقال و هزينه ارائه خدمات) به آن خودروها از طريق سازمان تاكسيراني ،به آدرس : بلوار شهيد بهشتي چهار راه بسيج پائين تر از بانك ملت ساختمان اداري سازمانهاي اتوبوسراني وتاكسيراني كرمانشاه وصول مي گردد.
لذا جهت ارائه تسويه حساب وپرداخت عوارض صرفا به سازمان تاكسيراني مراجعه نمائيد 0
روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه  
تاریخ ثبت : 21/3/1391    ساعت ثبت : 12:3