مهلت صدور پروانه حمل براي مالكين محترم وانت بارها، تا پايان مردادماه تمديد شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر داري كرمانشاه : با توجه به استقبال مالكين محترم وانت بارها ي پلاك شخصي و به منظور بهره مندي كليه دارندگان وانت بار از مزاياي اين طرح، جهت دريافت پروانه حمل بار و ثبت نام به مدت يك ماه تا پايان مرداد ماه تمديد شد.
بر پايه همين گزارش آن دسته از وانت بارهايي كه در مراحل قبل موفق به دريافت پروانه حمل بار نشده اند مي توانند در اسرع وقت با مراجعه به سازمان تاكسيراني نسبت به تشكيل پرونده و سير مراحل اداري آن اقدام كنند.
لازم به ذكر مي باشد با توجه به هماهنگيهاي به عمل آمده سازمان تاكسيراني با سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشورو همچنين اتحاديه تاكسيرانيهاي كشور به زودي سايت ثبت نام وانت بارها فعال خواهد شد و مالكين وانت بارها مي توانند در طرح شناسائي و ساماندهي وانت بارها ثبت نام نمايند.
بديهي است پس از ثبت نام و شناسائي متقاضيان و ساماندهي خودروهاي حمل ونقل بار ،خودروهاي كه ثبت نام نكرده باشند اجازه فعاليت در حوزه حمل بار درون شهري وحومه را نخواهند داشت ويارانه سوخت تنها به كساني تعلق خواهد گرفت كه در اين طرح شركت كرده باشند..
روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه  
تاریخ ثبت : 30/4/1391    ساعت ثبت : 12:0