درخواست شهردار کرمانشاه از معاون اول رئيس جمهور
اعطاي بيمه بيکاري به رانندگان تاکسي و اتوبوس

 

دکتر سع?د طلوع? شهردارکرمانشاه ط? نامه ا? به دکتر جهانگ?ر? معاون اول رئ?س جمهور، درخواست کرد به منظور کاهش فعال?ت ناوگان عموم? جهت جلوگ?ر? از ش?وع ب?شتر ب?مار? کرونا رانندگان تاکس? و اتوبوس از ب?مه ب?کار? برخوردار شوند.
به گزارش روابط عموم? تاکس?ران? شهر کرمانشاه، در بخش? از نامه دکتر طلوع? آمده است: با عنا?ت به تأک?د ر?است محترم جمهور مبن? بر لزوم حما?ت از اقشار آس?ب د?ده ناش? از ش?وع و?روس کرونا و لزوم پرداخت ب?مه ب?کار? به مشمول?ن تعر?ف شده در مصوبات دولت، به استحضار م? رساند؛ ?ک? از اقشار? که ب?شتر?ن آس?ب را در ا?ن بحران د?ده اند، رانندگان فعال در حمل و نقل عموم? شهر? م? باشند که در قالب ب?مه رانندگان از خدمات تأم?ن اجتماع? برخوردار هستند، ول?کن در مراجعه ا?ن افراد به سامانه تأم?ن اجتماع? جهت ثبت درخواست در?افت ب?مه ب?کار? با پ?غام? مواجه م? شوند که به علت پرداخت 27 درصد سهم ب?مه و نداشتن کارفرما امکان پرداخت ب?مه ب?کار? برا? آنها م?سر نم? باشد که ا?ن موضوع سبب اعتراض رانندگان به دل?ل مشکلات مال? ناش? از محدود?ت فعال?ت آنها شده است.
بر اساس ا?ن گزارش در بخش د?گر? از نامه شهردار کرمانشاه به معاون اول رئ?س جمهور آمده است: باتوجه به شرا?ط حساس کنون? و نظر مساعد دولت در حما?ت همه جانبه از مشاغل آس?ب د?ده خواهشمند است دستور فرما??د به منظور همکار? و همراه? هرچه ب?شتر رانندگان در ا?ن ا?ام و در راستا? قطع زنج?ره انتقال ا?ن و?روس و کاهش فعال?ت ناوگان عموم?، کل?ه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عموم? شهر? بتوانند در مدت زمان مشخص از ب?مه ب?کار? ?ا کمک ها? جا?گز?ن مشابه آن برخوردار گردند
 
تاریخ ثبت : 21/1/1399    ساعت ثبت : 10:59