مدير عامل سازمان تاكسيراني ،عمر ناوگان تاکسيراني شهر كرمانشاه به کمتر از 6 سال رسيده است

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه، رضا قاسمي فر با بيان اين که متوسط عمر ناوگان تاکسيراني كرمانشاه به زير 6 سال کاهش يافته است گفت: ميانگين عمر تاکسي هاي شهر كرمانشاه به حدود 9/5 سال رسيده است و در تلاشيم با هماهنگي و همكاري ارگانهاي مرتبط در سال 91 تمام تاکسي هاي فرسوده با عمر بيش از 10 سال از رده خارج شوند.
مهندس قاسمي فر با بيان اين مطلب اظهار کرد: ارتقاي کيفي ناوگان و همچنين سطح خدمات رساني به همشهريان ، اولويت و هدف اصلي سازمان تاکسيراني در سال جاري است و تمام تلاش خود را خواهيم کرد که روند خروج تاکسي هاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي با کيفيت تر به جاي خودروهاي قديمي با جديت دنبال شود..
وي ادامه داد: با اين طرح خودروهاي با كيفيت وارد ناوگان تاکسيراني شهر كرمانشاه خواهد شدو تاكسيرانان با آرامش خاطر بيشتري مي تواند خدمات رساني بهتر و مناسب تري به شهروندان داشته باشد.
 
تاریخ ثبت : 30/7/1391    ساعت ثبت : 8:50