فعالان عرصه حمل ونقل بار درون شهري مي توانند جهت تاسيس شركت به سازمان تاكسيراني كرمانشاه مراجعه نمايند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري كرمانشاه : بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي وظيفه مديريت و نظارت بر حمل و نقل بار درون شهري در شهرها بر عهده شهرداري‌ها گذاشته شده و سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه به عنوان پيشگامان شهرداري هاي كشور در زمينه ساماندهي و مديريت برامور حمل ونقل بار دروون شهري وارد حيطه عمل شده و اقدامات اوليه مبني بر تشکيل اين شركت هاي حمل و نقل بار درون شهري را در كرمانشاه انجام داده است.
بر پايه همين گزارش متقاضيان جهت تاسيس شركت حمل ونقل بار درون شهري مي توانند به سازمان تاكسيراني مراجعه نموده ونسبت به تشكيل پرونده وسير مراحل اداري آن اقدام نموده و سازمان تاكسيراني پس از صدور پروانه شركت نسبت به معرفي مالكين وانت بارهاي ساماندهي شده جهت فعاليت در شركت اقدامات لازم راانجام خواهد داد.
ياد آور مي شود با توجه به دستوالعمل شرکت هاي فعال در اين بخش برنامه ريزي شده و متقاضيان بايد طي بازه زماني خاص با مراجعه به سازمان نسبت به تشکيل پروانه و اخذ پروانه بهره برداري اقدام کنند.
لازم به ذكر است در صورت نداشتن پروانه حمل با ر ، توسط ارگانهاي مرتبط از فعاليت و تردد شرکت هاي فاقد مجوز جلوگيري به عمل خواهد آمد.  
تاریخ ثبت : 13/6/1391    ساعت ثبت : 9:31