راننده امانت دار تاکسي شهر كرمانشاه 230 ميليون ريال وجه نقد را به صاحبش بازگرداند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه ،رضا قاسمي فر گفت: يک راننده امانت دار تاکسي شهر كرمانشاه مبلغ 230 ميليون ريال وجه نقد جا مانده در تاکسي خود را به صاحبش بازگرداند.
رضا قاسمي فر افزود: اين راننده با كد شناسه 2615که داريوش خسروي نام دارد بعد از پيدا کردن پاکتي حاوي 230 ميليون ريال وجه نقد در تاکسي خود آن را به صاحبش بازگرداند.
وي گفت: اين راننده نمونه و خوش رفتار حتي مژدگاني صاحب پول را نپذيرفت در کمال صداقت و درستکاري پاکتي را که حاوي اين مبلغ بود بدون دريافت هيچگونه پاداشي به صاحبش تحويل داد
. قاسمي فر افزود: اين راننده تاکسي امانتداري را وظيفه خود دانسته و کسب رضاي خدا را تنها پاداش براي اين عمل جوانمردانه خود دانست
. سازمان تاکسيراني ضمن تقدير از اين اقدام نيک راننده که نمونه اي از امانتداري رانندگان تاکسي است وي را به عنوان راننده نمونه اعلام کرد.  
تاریخ ثبت : 29/8/1391    ساعت ثبت : 18:16