باز گشائي مجدد سايت ساماندهي وانت بارها براي كساني كه موفق به ثبت نام نشده اند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني ، رضا قاسمي فر : اعلام كرد طي هماهنگي به عمل آمده با مراجع ذيربط طرح شناسايي و ساماندهي وانت بارهاي فعال در بخش حمل و نقل بار درون شهري از تاريخ 20 آذر ماه 1391 به مدت يك هفته فعال گرديده است .
قاسمي فر افزود : آن دسته از مالكان وانت بارهاي فعال درون شهري، كه تاكنون موفق به ثبت نام در طرح شناسايي و ساماندهي وانت بارها نشده اند، از تاريخ 20/9/1391 به مدت يك هفته براي ثبت نام فرصت دارند.
وي اظهار داشت ، 9615 دستگاه وانت بار در طرح ساماندهي و شناسائي وانت بارها از قبل ثبت نام كرده اند كه اين تعداد، بيش از 3600دستگاه وانت بار پروانه حمل بار دريافت كرده اند.
قاسمي فر گفت: متقاضيان مي توانند به محل ا داري سازمان تاكسيراني به آدرس چهار راه بسيج پائين تر از بانك ملت طبقه همكف اتوبوسراني مراجعه و براي ثبت نام خود اقدام كنند.
وي ياد آور شد، ثبت نام را صرفا مربوط به مالكان وانت بارهايي دانست كه در حوزه حمل بار درون شهري فعال هستند.
مدير عامل تاكسيراني خاطر نشان كرد: يكي از برنامه هاي مهم در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، ساماندهي ناوگان حمل و نقل كشور است كه در نتيجه يكي از طرح هايي كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه آغاز شد، شناسايي و ساماندهي وانت بارهاي فعال در شهرها و ساير بخش هاي كشور بوده است.
وي با يادآوري اينكه يكي از اهداف قانون هدفمند سازي يارانه ها حمايت ويژه از رانندگاني است كه در حوزه حمل بار و مسافر فعاليت مي كنند، گفت: شناسايي رانندگان فعال كمك خواهد كرد تا سازمان هاي حمل و نقل بار اطلاعات لازم را دريافت كرده و پس از بررسي هاي لازم از طريق يارانه ها از اين افراد حمايت صورت گيرد.
مدير عامل سازمان تاكسيراني ادامه داد: به متقاضيان پس از دريافت كد رهگيري، اعلام خواهد شد تا نسبت به گرفتن پروانه حمل بار و استفاده از مزاياي آن و همچنين دو گانه سوز كردن خودروهاي خود اقدام كنند .  
تاریخ ثبت : 20/9/1391    ساعت ثبت : 16:25