اجراي گشت مشترك سرويس مدارس توسط سازمان تاكسيراني كرمانشاه

 

به منظور نظارت دقيق بر نحوه عملكرد خودروهاي فعال در سرويس مدارس گشت مشترک سازمان تاكسيراني ،مسئولين شرکت شهباز تاکسي ، پليس راهور ، نيروي انتظامي و انجمن اوليا و مربيان آموزش وپرورش به صورت مستمر برگزار مي شود .
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه ، رضا قاسمي فر گفت :در راستاي اجراي هدفمند و مطلوب طرح سرويس مدارس ، سازمان تاكسيراني كرمانشاه با هماهنگي شرکت شهباز تاکسي، پليس راهور ، نيرو انتظامي و انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش ، اقدام به ايجاد گشت مشترك سرويس مدارس نمود ه است .
مدير عامل سازمان تاكسيراني با بيان اينكه در اين گشت مشترك هماهنگي هاي لازم با اداره كل تعزيرات حكومتي و اداره اماكن انجام و مقرر گرديد ضمن راه اندازي گشت هاي مشترك با همكاري ارگانهاي مرتبط ، نظارت هرچه بيشتر و بهتر بر عملکرد رانندگان خودروهاي فعال سرويس مدارس كرمانشاه در جهت رضايتمندي دانش آموزان و اولياء ايشان اجرائي و مستمر ادامه داشته باشد.
مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري كرمانشاه تاکيد کرد: رانندگان سرويس هاي مدارس بايد کارت سرويس ، پروانه بهره برداري تاكسي ،برچسب سرويس مدارس و رعايت ظرفيت مجاز سرويس مدارس را مد نظر داشته باشند.
قاسمي فر تصريح کرد: بازرسان سازمان در صورت برخورد با رانندگان خاطي و متخلف برخورد قانوني و مطابق با ضوابط سازمان با اين رانندگان انجام مي دهند.
 
تاریخ ثبت : 25/10/1391    ساعت ثبت : 10:54