مديرعامل سازمان تاکسيراني خبر داد:
آغاز مرحله چهارم توزيع گوشت يارانه اي بين تاکسيرانان کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از آغاز مرحله چهارم توزيع گوشت به قيمت تعاوني بين تاکسيرانان داراي کارت فعاليت کرمانشاه، خبرداد و گفت: تاکنون ? تن گوشت يارانه اي در بين تاکسيرانان داراي پروانه فعاليت اين شهر توزيع شده است و در اين مرحله نيز ? تن گوشت منجمد يارانه اي به نرخ هر کيلوگرم 31 هزار تومان تا سقف 3 کيلو بين رانندگاني که تاکنون موفق به دريافت گوشت نشده اند توزيع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني افزود: کار توزيع اين ميزان گوشت با پيگيريهاي سازمان تاکسيراني، و مساعدت دکتر حاتمي معاونت اقتصادي استاندار، با هدف حمايت از قشر زحمتکش تاکسيران و جبران بخش کوچکي از هزينه هاي آنان در شهر کرمانشاه انجام مي شود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با تاکيد بر اينکه با تمهيدات انديشيده شده، تمامي تاکسيرانان داراي پروانه فعاليت از سهميه گوشت يارانه اي بهره مند خواهند شد گفت: جاي هيچگونه نگراني نيست و براي مراجعه به موقع تاکسيرانان و جلوگيري از ازدحام جمعيت براي آنان پيامک ارسال ميگردد لذا در هر روز، فقط تاکسيراناني که براي آنروز پيامک دريافت نموده اند جهت دريافت سهميه ي گوشت يارانه اي به سازمان تاکسيراني مراجعه کنند.  
تاریخ ثبت : 26/1/1398    ساعت ثبت : 11:21